Odškodnina za poškodbe

Mnogi ne ločijo razlike med odškodnine in zavarovalnine. Slednja pomeni izplačilo vnaprej dogovorjene zavarovalne vsote na podlagi sklenjenega lastnega zavarovanja za primer poškodbe. O višini zavarovalnih vsote se je mogoče individualno dogovoriti z zavarovalnico in je odvisna od višine premije, ki smo jo pripravljeni plačevati. Govorimo o t. i. vsotnih zavarovanjih, kjer se zavarovalnica zaveže, da bo izplačala vnaprej dogovorjen in določen znesek, če nastopi neko dejstvo, ki pomeni zavarovalni primer (sem spada na primer nezgodno in življenjsko zavarovanje).

Odškodnina pa pomeni največkrat denarno odškodnino, ki jo prejme oškodovanec kot nadomestilo za utrpljeno škodo. Škoda je lahko premoženjska (uničeno ali poškodovano premoženje, izgubljen zaslužek …) ali nepremoženjska (telesne poškodbe, okvara zdravja, okrnjen ugled …). Za uveljavljanje odškodnine pa morajo biti kumulativno izpolnjeni spodnji pogoji: nedopustno ravnanje, škoda, vzročna zveza med nedopustnim ravnanjem in nastankom škode, odgovornost. Če manjka kateri od zgoraj navedenih pogojev, odškodnine ni mogoče uveljavljati.